Örgüt Geliştirme ve Değişim

Liberal Firmalar, Muhafazakâr Firmalar ve Toplumsal Hareketler

Liberal Firmalar, Muhafazakâr Firmalar ve Toplumsal Hareketler

Örgütlerin nasıl davranacaklarını, hangi yönde karar vereceklerini ve ne tür eylemlerde bulunacaklarını çeşitli paydaş grupları etkilemektedir. Bu etkiler çoğunlukla birbirleriyle çelişir durumdadırlar. Önemli paydaşlardan biri olan toplumsal aktivistler ise protesto ve boykotlar düzenleyerek örgütlerin politika ve uygulamaları üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadırlar. Peki bu tür baskılara maruz kalan firmalar toplumsal hareketlere nasıl yanıt verirler?

Yönetim ve Örgütlere Evrimsel Bilim Perspektifinden Bakmak

Yönetim ve Örgütlere Evrimsel Bilim Perspektifinden Bakmak

Yönetim ve Örgütlere Evrimsel Bilim Perspektifinden Bakmak Modern evrim teorisi günümüzde meşruiyet kazanmış ve birçok bilim dalının da içerisine girmiştir. Bunlardan bazıları arasında evrimsel psikoloji, evrimsel dilbilim, evrimsel tıp, evrimsel etik ve evrimsel ekonomi gösterilebilir. Yönetim ve örgüt teorisi ise

Yönetim Araçlarının Yayılım Süreci

Yönetim Araçlarının Yayılım Süreci

Yönetim Araçlarının Yayılım Süreci İşletmeler verimlilik ve etkinlik düzeylerini arttırabilmek için çeşitli yönetim araçları kullanırlar. Bu yönetim araçları ilk ortaya atıldıkları sırada yenilik olarak görülmekte ve bazı örgütlerce kabul, bazı örgütlerce ise ret edilmektedir. Üstelik çoğu zaman bu araçlardan etkili

Gruplararası Çatışmalar ve Devlet Adamlığı

Gruplararası Çatışmalar ve Devlet Adamlığı

Gruplararası Çatışmalar ve Devlet Adamlığı Gruplararası çatışmalarda devlet adamlığı pratiklerinin yürütülmesinin birçok faydası bulunmaktadır. Bu pratikler gerek uluslar arasında gerekse bir işletmenin departmanları arasında ya da toplumsal aktörler arasında çatışmaların çözümü için gereklidir. Kalıcı çözümler çatışmanın kaynağına gerçekçi bir yaklaşım

Örgütlerin Başarısında Batıl Davranışlar

Örgütlerin Başarısında Batıl Davranışlar

Örgütlerin Başarısında Batıl Davranışlar Batıl davranış, bu davranışla nedensel olarak ilişkisi olmayan ödüllerce güçlendirilmesi geliştirilmiş tekrar eden davranışlara denmektedir. Batıl öğrenme ise bu batıl davranışı takip eden sonuçların gözlemlerine bir yanıt olarak deneme serisinde batıl davranışın geliştiği süreçtir. Bu iki

İnsan Kaynakları Eğitimi ve Oryantasyon

İnsan Kaynakları Eğitimi ve Oryantasyon

İnsan Kaynakları Eğitimi ve Oryantasyon İşletmeye gerekli insan kaynağının işe alma süreci tamamlanması için personele işe alıştırma yani oryantasyon programının uygulanması gerekmektedir. Oryantasyon yeni çalışana işletmenin geçmişine, kültürüne, işlerdeki davranış biçimlerine, fiziki ve sosyal altyapısına ilişkin temel bilgilerin verildiği uyumlaştırma

Örgütsel Anlatılar, Durağanlık ve Değişim

hikayeleştirme

Örgütsel Anlatılar, Durağanlık ve Değişim Anlatı yaklaşımları beşeri ve sosyal bilimlerde anahtar bir role sahiptir. Bunlar son zamanlarda yönetim ve organizasyon çalışmalarında da popüler olmuştur çünkü çok yönlülük ve faydalılıklarını yansıtmışlardır. Birçok bilim adamı strateji gibi makro, değişim gibi mezo,

Çeşitlilik İçeren Takımlar ve Gruplar

çeşitlilik içeren takımlar

Çeşitlilik İçeren Takımlar ve Gruplar Neden bazı çeşitlilik içeren takımlar üstün performans gösterirken, bazıları ciddi düzeyde düşük performans göstermektedirler? Bu soru geçmişten günümüze önemli olmuştur ancak küreselleşmenin ve artan işçi hareketliliğinin hüküm sürdüğü şimdiki dönemde yöneticiler için olağan gerçekliğe dönüşmüştür.