Stratejik Yönetim

Yatırımcıların Satın Alma Duyurularına Verdikleri Tepkiler

Yatırımcıların Satın Alma Duyurularına Verdikleri Tepkiler

Yatırımcıların Satın Alma Duyurularına Verdikleri Tepkiler Satın alma, birleşme ile beraber, gerek ekonomik krizler gerekse de stratejik yönetim faaliyetlerinin sonucu olarak işletmelerin kullandıkları bir yöntemdir. Bir işletmenin diğer bir işletmeyi satın alması (devralma) olarak basitçe tanımlanabilecek satın alma, yatırımcıları da

CEO’ların Zamansal Odağı ve Çevresel Koşullar Yeni Ürün Tanıtımını Etkilemektedir

CEO’ların Zamansal Odağı ve Çevresel Koşullar Yeni Ürün Tanıtımını Etkilemektedir

CEO’ların Zamansal Odağı ve Çevresel Koşullar Yeni Ürün Tanıtımını Etkilemektedir Zamansal odak kavramı Kurt Lewin’e kadar götürülebilmektedir. Lewin’e göre bireyin zaman perspektifi onun psikolojik olarak geçmişi, şimdisi ve geleceğinin toplamı olarak ifade edilmiştir. Tanım olarak ise zamansal odak, insanların geçmiş,

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir?

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir?

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir? Sosyal bilimlerde mikro faktörleri makro yapılarla bağlantılandırma problemi tartışmalarıyla birlikte epeydir gündemde yer tutmakta ve hala kesin bir cevap bulduğu söylenememektedir. Bu mikrotemeller (microfoundations) akımı son yıllarda örgütsel davranış, yönetim teorisi ve stratejik yönetim alanlarında da popüler duruma

Strateji Oluşturmada Zihinsel Süreçlerin Önemi

Strateji Oluşturmada Zihinsel Süreçlerin Önemi

Strateji Oluşturmada Zihinsel Süreçlerin Önemi Stratejik yönetim bitmeyen bir süreçtir. Bu süreç ana hatlarıyla stratejinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların hepsinin önemi yadsınamaz düzeyde olsa da strateji oluşturma aşaması dış ve iç çevrenin analizlerini, misyon ve vizyonun

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur?

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur?

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur? İşletmeler stratejik yönetim faaliyetleri arasında düzey olarak en üst derecede kurumsal stratejiler belirleyip, uygulamaktadırlar. Proaktif bir anlayışla hareket eden işletmeler bu kategori içinde yer alan çeşitlendirme stratejilerini kullanarak, iş alanlarını genişletmeyi ve böylelikle rekabetin yoğun

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller Stratejik yönetim düşüncesi örgütsel zekâ arayışı üzerine kurulmuştur. Bu yüzden de, uygunluk arzu ve fikirleriyle tutarlı sonuçlara yol açan eylemleri yapma girişimi olarak da görülebilir. Mevzubahis örgütsel zekâyı güçlendirmek için deneyimsel öğrenme önem arz etmektedir.

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler?

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler?

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler? Devasa ve kompleks yapıdaki şirketler, KOBİ’ler veya aile işletmeleri gibi bir yöneticiyle idare edilmemektedir. Büyük şirketlerde yönetim kurulları, genel müdür ve departman müdürleri uygulanan stratejiler ve gerçekleşen performans üzerinde büyük etkiye sahiptirler.

Nevrotik Tarzlar ve Örgütsel Patoloji

Nevrotik Tarzlar ve Örgütsel Patoloji

Nevrotik Tarzlar ve Örgütsel Patoloji Nevrotik tarzlar (neurotic styles) insan işleyişini karakterize etmede önemli faktörlerdendir. Her birey bu nevrotik tarzların bir karışımına ibaret olan bir kişiliğe sahiptir. Bu tarzlardan birinin baskın oluşu (aşırı kullanımı) bireyin davranışında işleyiş bozukluğu meydana getirmekte