Girişimcilik Kültürü ve İklimi

Girişimcilik Kültürü ve İklimi

Girişimcilik artık bir ülkenin ekonomik kalkınmasının en önemli yapı taşı haline gelmiştir. Yeni teknolojiler ve ürünler geliştiren girişimciler, ülkelerin uluslararası rekabet gücünü de etkileyebilmektedir. Girişimciliğin olumlu ve istenen sonuçlarının meydana gelebilmesi girişimcilik kültürü ve iklimi geliştirilmelidir. Tabi bu kültür ve iklim girişimcilik eğitimini de olmazsa olmaz bir konuma taşımıştır.

Girişimcilik iklimi ile girişimcileri etkileyebilecek ülke içindeki ekonomik çevre ifade edilmektedir. Hükümetin girişimcilere yönelik belirlediği teşvik politikaları, finans kuruluşlarının ihtiyaç duyulan mali talebi karşılama düzeyi, enflasyon oranı, bürokrasi düzeyi, yasal altyapı vb. ulusal ekonomik çevre faktörleri arasındadır. Girişimcilik ikliminin oluşturulması ve geliştirilmesi için bazı politika önlemleri alınmalıdır. Bu önlemler arasında;

  • Girişimcilik kültürünün arttırılması için teşvikler,
  • İlkokuldan üniversiteye eğitim müfredatlarının içine girişimcilik ile ilgili derslerin konulması,
  • Girişimcilerin piyasaya girmelerini engelleyen unsurların ortadan kaldırılması,
  • Girişimcilerin faydalanabileceği başlangıç sermayesi için kamu kurumlarının oluşturulması ve özel finans kuruluşlarının desteklenmesi,
  • Kuluçka merkezlerinin (inkübatör) sayısının arttırılması,
  • Girişimcilere danışmanlık hizmetinin yaygınlaştırılması,
  • Girişimcilerin faydalanacağı portal ve iletişim kanallarının oluşturulması,
  • Kadın, genç gibi girişimcilik türlerine özgü teşvik paketlerinin hazırlanması, yer almaktadır.

Gelişmemiş ülkelerde bu politikalar girişimcilerin ortaya çıkmasında belirleyici olurken, gelişmiş ülkelerde pazar mekanizmaları etkili olmaktadır. İşletme kurmak ne kadar özendiriliyorsa, girişimcilik ikliminin o derece geliştiği söylenebilir. Ülkeden ülkeye değişse de bazı faktörler girişimcilik iklimini etkilemektedir. Sosyokültürel altyapı, devlet sisteminin yapısı, teknoloji kullanım düzeyi, Ar-Ge harcamaların genel harcamalar içindeki payı, fiziksel altyapı imkânları, girişimcilik kabiliyeti ve girişimcilik eğitimine gösterilen önem bu faktörler arasında sayılabilir.

Girişimcilik eğitimi girişimcilik kültürü ve iklimi için aslında en önemli unsurdur. Bireylere girişimciliği anlatan, girişimcilik sürecini uygulamalarla aktaran ve fırsatların eyleme nasıl dönüştürülebileceğini gösteren ders, seminer ve sertifika programları girişimcilik eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Bu sayede düşlerin gerçeklere dönüştürülme hızı artacaktır. Girişimcilik eğitimi ile ilgili bir diğer husus inovasyon bilincinin genç nesillere aktarılmasıdır. Girişimlerin patent ve faydalı modeller ile sonuçlanması; bilim, teknoloji ve toplum üçgeninde bireylerin bağlayıcı rolüne bürünmesine bağlıdır.

Girişimcilik iklimi açısından fiyat istikrarının olduğu makroekonomik yapı ve denge de önemlidir. Ayrıca girişimcilerin yenilik sonucu yarattıkları ticari markalar, patentler, faydalı modeller ve endüstriyel tasarımlar gibi sınaî ve fikri mülkiyet hakların korunması yönünde mevzuatın eksiksiz olması da gereklidir. Ek olarak kalifiye işgücüne erişimin kolaylaştırılması ve büyüklü küçüklü firmaların işbirliği yapabileceği networklerin oluşturulması da güçlü bir girişimcilik iklimi için gereken koşullardandır.

Girişimcilik kültürüne geçerken şunu belirmek de fayda bulunuyor: Daha uygun bir girişimcilik iklimi için kültürel özelliklerin ve kültürler arası farklılık ve ortak yönlerin bilinmesi gerekmektedir. Toplumun bütünü üzerinde etkili olan kültür girişimcilerin davranış örüntülerini de etkilemektedir.

Girişimcilerin ahlaki sorumlulukları, yaşam tarzları, kişilik yapıları gibi birçok unsur kültür tarafından şekillenmektedir. Dolayısıyla girişimcinin yaşadığı ülkenin sosyoekonomik yapısı, gelişmişlik düzeyi, kültürel yapı ve girişimcilik kültürü arasında korelasyon bulunmaktadır.

Girişimciliğin ortaya çıkmasında çevre ve kişiliği kaynak gösteren iki grup vardır. Birinci gruba göre toplumsal gelenekler ve kültürel özellikler girişimcilikte etkiliyken; ikinci grup başarma ihtiyacı, risk alma tutumu ve denetim odağı gibi psikolojik öğelere vurgu yapmaktadır.

Girişimciliğe destek olan kültürler birtakım özelliklere sahiptir. Bu kültürel çevrelerde yetişen bireyler yüksek sorumluluk üstlenme becerisine sahiptir. Alacakları riskleri hep bir hesap dâhilinde oluştururlar. Yaptıkları iş sonucunda ise performansa yönelik geribildirim talebinde bulunurlar.

Kültürel bir refleks olarak da görülmesi gereken girişimcilik, ülkeler arasında farklı farklı algılanmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde en fazla göze çarpan girişimcilik özelliği başarma tutkusudur. Bazı ülkelerde girişimcilerin denemeleri sonucu başarısızlıklara çok güzel tolerans gösterilir.

Özetle girişimcilik ikliminin geliştirilmesi için iyi planlanmış bir girişimcilik eğitimine ve toplumsal aktörlerce oluşturulmuş güçlü bir girişimcilik kültürüne gereksinim vardır. Ekonomik, sosyal ve psikolojik vb. çeşitli bağlamları olan girişimciliğin etkili olması ancak böyle sağlanabilir.

Girişimcilik Kültürü ve İklimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.