Kariyer Geliştirme ve Yönetimi

Kariyer Geliştirme ve Yönetimi

İşletmeler insan kaynakları bölümünün birçok sorumluluğu bulunmaktadır. İnsan kaynakları planlaması, personel bulma, seçme ve işe yerleştirme, ücretlendirme ve performans değerlendirme bunlardan bazılarıdır. İnsan kaynakları yönetiminin teknik yüzünü oluşturan diğer bir ifadeyle insan kaynakları mühendisliği çerçevesinde yapılan faaliyetlerden ikisi de kariyer geliştirme ve kariyer yönetimidir.

Kariyer Geliştirme

Kariyer geliştirme personelin kariyer hayatındaki hedeflerine erişebilmesi için gerçekleştirdiği faaliyetlerin tümüdür. Kariyer geliştirmenin hedefi çalışanın sahip olduğu kabiliyetleri geliştirmek ve onu işletmenin amaçları için değerlendirmektir. Dolayısıyla odakta çalışanı değerlendirmek değil onların potansiyellerini açığa çıkarmak vardır. Kariyer planlamasında sonra uygulanan kariyer geliştirme insan kaynakları eğitimi faaliyetleriyle ilişkilidir.

Kariyer geliştirmenin çalışanlara birçok faydası vardır. Personelin gerginliğini azaltma, bağımsızlığını arttırma, ruhsal açıdan tatmin etme, yaşam kalitelerini yükseltme, niteliklere uygun iş olanağı sağlama bu faydalar arasındadır.

Kariyer geliştirmenin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için organizasyona, yöneticilere ve personele birtakım sorumluluklar düşmektedir. Personelin kariyer yollarının dizaynını ve performans değerlendirmesini yapmak, kariyer danışmanlarını işe almak, ihtiyaç duyulan konularda eğitim girişimlerinde bulunmak organizasyonun sorumluluğundadır.

Kariyer gelişimini özendirme, çalışanlara vakit ayırma ve bu sürecin etkin olması için daha fazla faaliyette bulunma yöneticilerin sorumluluğundadır.

Kabiliyetlerini ve ilgi alanlarını değerlendirme, performans ihtiyacını belirleyip hedeflerin gerçekleştirilmesine yardım etme ve kariyer geliştirmenin esas sorumluluğunu alma ise personelin yapması gerekenlerdir.

Bunun yanı sıra kariyer geliştirme uygulamaları etkili bir şekilde yerine getirilirse şu faydaları yanında getirecektir:

  • Personele daha yüksek statü ve daha iyi ücret kazandırır.
  • Personel kariyer fırsatları tanır ve kendilerini daha iyi tanımalarını sağlar.
  • Organizasyon içindeki farklı özellikteki gruplar için farklı kariyer planları sunar.
  • Personelin potansiyel güçlerinde faydalanmayı arttırır.
  • Personelin iş tatminini arttırır.
  • Organizasyonla personelin entegrasyonunu sağlayacak şekilde iş ortamını düzenler.
  • İnsan kaynakları planlaması faaliyetlerine destek olur.
  • İşletmenin misyonunun ve vizyonunun gerçekleşmesine destek olur.

Kariyer geliştirme uygulamalarında kariyer merkezleri, kariyer rehberliği, mentorluk, koçluk, örgütsel yedekleme planı, kariyer atölyeleri, eğitim ve geliştirme programları ve iş dizaynı çalışmalarından yararlanılmaktadır.

Kariyer merkezleri kariyer geliştirmeyi başlatmak için destek olan, personelin kendi kendini değerlendirmelerine yardım eden ve eğitim hizmeti veren işletme içi ünitelerdir.

Kariyer rehberliğinde çalışanların mesleki gelişimlerine yardım edilmektedir. Bunun için kariyer ve eğitim imkanları hakkında yön verilir ve hangi kitap ve kursların önemli olduğunu belirlerler.

Mentorlukta tecrübeli ve uzman bir kişi birikimini ve bilgisini diğer bir kişiye aktarma söz konusudur. Bu sayede öğrenme ve gelişim süreci amaçlanır.

Koçluk yöneticinin astının performansını gözden geçirmesidir. Gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Örgütsel yedekleme planları işletmenin üst düzey kadrolarına geçecek personelin hazırlanmasına odaklanan geliştirme aktiviteleridir.

Kariyer atölyelerinde çalışanların kariyer planları değerlendirilir ve bireylerin yazılı kaynaklara ulaşması amaçlanır.

Eğitim ve geliştirme programları personelin kabiliyetini seminer, kurs vb. aktivitelerle ortaya çıkarır ve kariyer gelişimleri için ihtiyaç duydukları öğeleri oluşturur.

Son olarak iş dizaynı çalışmalarından iş zenginleştirme ile personelin yaptığı işi büyüterek yönetim fonksiyonlarındaki düzeyini arttırması; iş rotasyonu ile personel periyodik olarak işletme hiyerarşisindeki benzer kabiliyetler gerektiren görevler arasında dolaşır.

Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetimi kariyer planlaması ve geliştirmeyi de kapsayan, çalışanların değerlerini ve ilgi alanlarını tespit ettikleri, güçlü ve zayıf yönlerini öğrendikleri, organizasyon içindeki iş fırsatlarından haberdar oldukları, kariyer hedeflerini oluşturdukları ve bu hedefler için faaliyet planları hazırladıkları bir süreçtir.

Bu süreçte çalışanlar kendi güçlü ve zayıf yönlerini nesnel bir şekilde ortaya koyar, erişmek istediği kariyer hedeflerini belirler ve bu hedeflere erişme noktasında yardımcı olacak stratejiler belirlerler.

Kariyer yönetimi ile ilgili çalışanların, yöneticilerin ve organizasyonun sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışanlar kendi becerilerini, deneyimlerini ve hedeflerini yönetime doğru biçimde iletmelidir. Yöneticiler bu bilgileri doğrulamalı, boşalan iş pozisyonları hakkında açıklamalar yapmalı ve çalışanların kariyer gelişimlerini arttıracak fırsatları belirlemelidir. Organizasyonlar ise  yönetim bilgi sistemlerini oluşturmalı, tüm bilgileri güncel tutmalı ve mevcut bilginin etkin kullanılmasını sağlamalıdır.

İşletmenin kariyer yönetimi uygulamalarında başarılı olabilmesi dört faktöre bağlıdır. Öncelikle kariyer yönetimi iyi planlanmalıdır. Üst yönetim destekleyici bir tutum takınmalıdır. Bu uygulamalar dikkatli bir şekilde yerine getirilmelidir. Çalışanın kişisel planları ile işletme planları arasında denklik sağlanmalıdır.

Kariyer yönetimi ile amaçlanan işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağı sağlamak, personeli mutlu ve tatmin etmek, beklentilerini karşılamak, örgütsel iletişimi güçlendirmek, personelin bireysel kariyer beklentilerini ve organizasyonun amaçlarıyla uyumlaştırmak, örgütsel adaleti tesis etmek ve kurumsal performansı yükseltmek bulunmaktadır.

Kariyer yönetim sürecinde organizasyonun çalışan üzerine odaklandığı süreç öne çıkmaktadır. Bu süreçte yöneticiler ile çalışanlar arasında uyum yani sosyalizasyon amaçlanmaktadır.

Organizasyonun çalışan odaklı aldığı kararlar şunlardır: işe alma, terfi, bölümler arası transfer (yer değiştirme), eğitim ve geliştirme, işten çıkarma ve emeklilik.

Bu sürecin işlediği kariyer yönetimi insan kaynakları yönetiminin diğer işlevleriyle önemli ilişkisi vardır. Örneğin insan kaynakları planlaması sürecinde belirlenen insan kaynakları arzı ve talebi ile ilgili veriler kariyer yönetimi sürecinin girdisini oluşturmaktadır. İnsan kaynağını işe alma sürecinde zamanında kariyer geliştirme uygulamalarını yapmış işletmeler öne geçecektir.

Kariyer yönetimi süreci insan kaynakları eğitimi faaliyetlerine hem girdi olarak katkı sağlar hem de sonuçlarından faydalanır. Bu noktada kariyer yönetiminin çıkış noktası personelin mesleki gelişimiyken, insan kaynakları eğitiminin çıkış noktası kurumsal eğitim ihtiyacını karşılamaktır.

Kariyer geliştirme ile ücret yönetimi de ilişkilidir. Bu uygulamalar ile ücret ve özendirme sistemi arasında ilişkinin kurulması ve objektif kıstaslarla değerlendirilmesi gerekmektedir. Son olarak performans değerlendirme ile işletme kariyer geliştirme sorumluluklarını personelle paylaşma olanağı bulmaktadır.

Kariyer Geliştirme ve Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.