Yanlı Bilgi Örneklemesi ve Grup Kararı

Yanlı Bilgi Örneklemesi ve Grup Kararı

Yanlı bilgi örneklemesi (biased information sampling), grup tartışması öncesindeki grup üyelerinin maruz kaldığı bilginin bir özeti olarak grup öncesi bilgi dağılımının rolüne vurgu yapmaktadır.

Grup tartışması sırasında üyeler argümanlarını değiştirirler ve ilk tercihlerini yeniden değerlerler. Üyelerin kolektif şekilde gruba getirdiği bilgi ve argümanlar iki şekilde bir konsensüsün oluşmasını sağlamaktadır. Bir taraftan bu tip bilgi grup üyelerinin ilk bilgilerini şekillendirir ve bu ilk tercihler tartışma sırasında olan konsensüsün derecesini belirler. Diğer taraftan ise tartışmanın içeriği mevcut bilgi ve argüman havuzundan yararlanır ve bir pozisyonu diğerine önceleyen argümanların dengesi, tartışma sırasında hangi tercihlerin güçlendirileceğini veya değiştirileceğini belirler.

Sadece her bir alternatif için ne kadar destek bilginin mevcut olduğunu değil, bu bilginin tartışma öncesinde grup üyelerine nasıl dağılacağını dikkate almak önemlidir. Ekstrem olarak grup öncesi bilgi dağılımının iki türü vardır: tüm grup üyelerinin aşina olduğu paylaşılan bilgi ve sadece bir grup üyesi tarafından bilinen paylaşılmayan bilgi.

Bireysel karar vermeye göre grup kararı almanın potansiyel bir avantajı grupların bilgi havuzuna sahip olması ve kararlarını daha bilgi dolu yapmalarıdır. Pratikte gruplar çoğunlukla paylaşılmayan bilgiye sahip olduğuna inanılan üyelerden oluşur (örneğin belli bir konudaki profesyoneller veya uzmanlar).Toplam bilgi havuzu bir alternatifi uygun gördüğünde ve bireyler diğer alternatifin yanında ciddi biçimde yanlı olan bilgiye sahip olduğunda bu stratejinin çok büyük potansiyel faydası vardır.

Yanlı bilgi örneklemesi modeli, bir grup konsensüs gereksinimiyle yüzleştiğinde, yapılandırılmamış ve yüz yüze grup tartışmalarında birçok yanlılık kaynağı tanımlamaktadır. Bu modele göre tartışmanın içeriği iki şekilde yanlı hale gelir. Bunlardan ilkinde tartışma paylaşılan bilginin lehinde yanlı hale gelir: Eğer paylaşılan bir bilgiyse, bu bilgi unsurunun tartışmaya girme ihtimali daha yüksektir. İkinci olarak ise tartışma grup üyelerinin mevcut tercihleri lehinde yanlı hale gelir: Bilgi unsuru, grup üyelerinin hali hazırdaki tercihlerine karşı olmak yerine uygun geliyorsa, tartışmaya girme ihtimali daha yüksek olacaktır.

Yanlı bilgi örneklemesi modeline göre grup üyeleri tartışma sırasında bilgi haznesini nadiren tüketirler ama tartışmaya katkı sağlamak için bir bilgi örneklemi oluştururlar. Bireysel düzeyde ise örnekleme üyenin mevcut tercihi tarafından yanlı hale gelir. Bilgiyle tutarlı tercih daha fazla öne çıkar ve bu yüzden de tartışma sırasında hatırlanması daha olası hale gelir. Dahası hatırlanan bilginin tartışmaya katkısı muhtemelen bir taraftarlık normuyla idare edilmektedir: tartışma sırasında onların tercih ettiği alternatifi aktif olarak destekleyecek grup üyelerinin sosyal beklentisi. Grup düzeyinde örnekleme verili bir kısım bilgiyi idrak eden üyelerce yanlı hale gelir. Ne kadar çok üye bir bilgi öğesine maruz bırakılırsa, onlardan birinin bunu hatırlaması ve bahsetmesi o kadar çok olası hale gelecektir. Eğer tartışma içeriğinin örneklemesi bu yollarla yanlı hale gelirse, bir alternatifi uygun bulan tartışma miktarının bu alternatifi tercih eden üyelerin sayısına bağlı kalması olayı gerçekleşecektir.

Yanlı bilgi örneklemesi modeli grupların çoğunlukla kendi potansiyellerini gerçekleştiremeyeceklerini önermektedir (özellikle grup öncesi katkılar ilk tercihleri en iyi alternatiften uzaklaştırmak için yeterli düzeyde yanlı hale geldiğinde). Grup tartışması ve kararının çıktısını belirlemede ilk konsensüsün rolü yanlı örnekleme modeli tarafından vurgulanmaktadır.

Bilgisel yanlılık bireysel grup üyelerine çeşitli karar alternatifleri için uygun ve destekleyen argümanların dengesini yansıtmayan kısmi bilgi setinin verilmesi durumunda olmaktadır. Dolayısıyla bu tarz yanlı bilgi setleri öncelikli yanlılıkla sonuçlanabilmektedir: Bireysel üyeler grup tartışmasının başlamasıyla tüm bilgiye sahip olsalar tercih etmeyecekleri alternatifleri seçebileceklerdir. Nihai olarak yanlı bilgi örneklemesi modeline göre; bilgi ve tercihteki grup öncesi yanlılıklar izleyen grup tartışmasının içeriğini bir tarafa yönlendirebilecektir. Bu yüzden de tartışmanın içeriği grup üyelerinin bilgi dağılımıyla tanıtılan bilgileri yansıtmaya ancak doğrulamamaya yönelecektir.

Son olarak yanlı bilgi örneklemesi modelinin iki önemli çıkarımı bulunmaktadır. İlki, grup öncesi bilgi dağılımları bir alternatife karşı ciddi biçimde yanlı olduğunda, grup tartışmasının bu ilk yanlılığı aşındırmak yerine artırmaya meyletmesidir. İkincisi ise, grup öncesi bilginin bir alternatif lehinde tutarlı bir şekilde yanlı olmasından ziyade, grup üyeleri boyunca çatışan bilgi örüntüleri yoluyla bir anlaşmazlık olduğunda, grup tartışmasının ilk yanlılığa karşı koyma olasılığının daha yüksek olmasıdır.

Yanlı Bilgi Örneklemesi ve Grup Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.