Stratejik Yönetim Üzerine Yapılan Tanımlar

Stratejik Yönetim Üzerine Yapılan Tanımlar

Stratejik yönetim kavramı ilk defa Dan Schendel ve Charles Hofer tarafından 1979 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra yaklaşık 40 yıldır çeşitli çalışmalarla stratejik yönetim üzerine birçok tanım yapılmaya çalışılmıştır. Stratejik yönetim 1979 yılından önce işletme politikası adıyla mevcuttu ve bugün kimi yerlerde hala stratejik yönetim ve işletme politikası öbeğine rastlamak mümkündür.

Bu tanımlar çok geniş bir yelpazede seyretmektedir. Bazıları genel müdürlere değinirken, diğerleri değinmemekte; bazıları örgütün veya firmanın bütününü analiz birimi olarak gösterirken, diğerleri göstermemekte; bazıları örgütsel başarı veya performansın önemine vurgu yaparken, bazıları dış çevreyi, bazıları iç kaynakları, bazıları strateji uygulamayı vurgulamakta ve bazıları da bunlardan hiçbirine değinmemektedir. Bu çeşitlenmeyi gösteren stratejik yönetim tanımları kronolojik düzende şöyle örneklenebilir:

 • İşletme politikası genel müdürlerin fonksiyonları ve sorumlulukları ile işletmenin toplam başarısını ve karakterini etkileyen problemler üzerine yapılan çalışmalardır. (1965)
 • Stratejik yönetim örgütün girişimcilik işini, örgütsel yenilenme ile büyümeyi ve bilhassa örgütün işlerine yol gösteren stratejiyi geliştirmeyi ve faydalı hale getirmeyi ele alan bir süreçtir. (1979)
 • Stratejik yönetim örgütün amaçlarına ilişkin kaynakların kullanımını maksimize etmek için iç ve dış çevrelerin analizini gerektirir. (1980)
 • Stratejik yönetim karmaşık düzeydeki örgütlerin genel müdürlerinin çevredeki fırsatlar ve kısıtlar ile örgütün yeteneklerini bir arada hizaya getirmek için geliştirdiği ve kullandığı strateji sürecidir. (1981)
 • Stratejik yönetim yeni durumlarda hesaplanan davranışın uygulama yönlerini (örgüt) ve hesaplama yönlerini (politika) ele alır ve koşulların tekrarı gerçekleştiğinde geleceğin yönetimi için bir temel işlevi görür. (1982)
 • Stratejik yönetim örgütlenmiş eylemleri kolaylaştıran paylaşılan anlamlar sistemlerini oluşturmak ve sürdürmek için organizasyon kurmadır. (1985)
 • Stratejik yönetim bir organizasyonun gelecekte ne yapacağına önceden karar verme (planlama), bunu kimin yapacağını ve nasıl yapılacağını belirleme (kaynak yönetimi) ve devam eden aktiviteleri ve işlemleri denetleme ve geliştirme (kontrol ve değerleme) ile ilgilidir. (1985)
 • Stratejik yönetim esas olarak girişimci ve girişimcinin örgütleri başlatma ve yenileme fonksiyonu ile ilişkili bir iştir (kurumların sonsuz yaşamı veri olduğunda). (1988)
 • Stratejik yönetim bir örgütün uzun dönemde performansını belirleyen yönetimsel kararlar ve faaliyetlerin tümünü kapsar. (1989)
 • Stratejik yönetim her idari sistemi çevreleyen ve örgütün tüm birimleri boyunca stratejik vizyonu uzatmaya girişen gelişmiş ve ahenkli bir stratejik düşünce biçimidir. (1989)
 • Stratejik yönetim örgütün tümünü veya çok fonksiyonlu birimlerini çalıştıran yöneticilerin yüzleştiği konularla ilgilidir. (1990)
 • Stratejik yönetim işletme girişiminin değerini arttıran yönetsel eylemlerin formüle edilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. (1990)
 • Stratejik yönetim örgütlerin -sıklıkla da işletme firmalarının- kumandasıyla ilgilidir. Bu esas olarak üst yönetimi veya örgütler arasındaki başarı ve başarısızlığın nedenlerini araştıran kişileri ilgilendiren konuları içermektedir. (1994)
 • Stratejik yönetim örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için fonksiyon üstü kararların formüle edilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi bilimidir. (1999)
 • Stratejik yönetim belirgin ve rutin olmayan karmaşık durumlarla ilişkilidir ve operasyona özgü spesifik uygulamalardan ziyade organizasyonun bütününe yöneliktir. (1999)
 • Stratejik yönetim alanı rekabet avantajının yaratılması ve sürdürülebilirliğine veya rant arayışına ilişkin problemler üzerine odaklanan bir alan olarak kavramsallaştırılabilir. (2002)
 • Stratejik yönetim stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını, bu stratejilerin uygulanabilmesi için örgüt içi her türlü yapısal ve motivasyonel tedbirlerin alınarak yürürlüğe konulmasını, daha sonra da stratejilerin uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra amaçlara uygunluğu açısından kontrol edilmesini kapsayan ve işletmenin üst düzey kadrolarının faaliyetlerini ilgilendiren süreçler toplamıdır. (2010)
 • Stratejik yönetim işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, ona sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısı ile ortalama kar üzerinde getiri sağlayabilmek amacıyla, eldeki üretim kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, hammadde vs.) etkili ve verimli kullanılmasıdır. (2010)

Stratejik yönetim ile ilgili geçmişten günümüze yapılan bu tanımlar birbiriyle tutarsız olmasa da farklı farklıdır. Görüldüğü üzere üzerinde mutabık kalınmış bir tanım yoktur. Bunun için yapılan bir çalışmada birçok kitap ve makaleden çeşitli akademisyen ve araştırmacının yardımıyla stratejik yönetimle alakalı 54 kelime çıkarılmıştır:

strateji, inovasyon, işletme satın alma, yatırım, operasyon, çeşitlendirme, öğrenme, pazara giriş, aktivite, işbirliği, işlem, üst yönetim, teşvik, yönetim kurulu, direktör, ücret, CEO, yerini alma, vekalet, genel müdür, sahiplik, hisse senetleri, yetenek, varlık, teknoloji, yeterlik, finansal, ürün, bağlantılar, durgun, bilgi, kaynak, büyüme, avantaj, getiri, düşüş, baskınlık, performans, firma, işletme, şirket, kurum, girişim, çoklu işletme, stratejik iş birimi, bağlı kuruluş, endüstri, rekabet, piyasa, çevre, beklenmedik durum, belirsizlik, tehdit, risk.

Son olarak bu 54 kelimeyi 6 unsur altında toplayan araştırmacılar stratejik yönetimin karşılıklı mutabakata dayalı bir tanımını oluşturmuşlardır: “Stratejik yönetim dış çevrede firmaların performansını yükseltmek için, işletme sahipleri adına genel müdürler tarafından yürütülen ve kaynakların kullanımını içeren büyük ölçekli niyetlenmiş ve ortaya çıkan inisiyatifleri ele alır.”

Stratejik Yönetim Üzerine Yapılan Tanımlar
Etiketlendi:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.